TAXÍK MAXÍK města České Budějovice

IMG_7917

Pro koho je určen?

Taxík Maxík je určen pro osoby s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích a na Dobré Vodě u Českých Budějovic starší 65 let a držitele průkazu ZTP či ZTP/P, včetně případného doprovodu.

Cena služby

60 Kč / 1 jízda (max. 60 minut)
Cena přepravní služby Taxík Maxík je stanovena v jednotné výši a to 60 Kč za 1 jízdu (včetně případné čekací doby) a osobu. Tato cena, která je konečná, bude řidiči uhrazena v hotovosti při výstupu z vozidla. Pokud bude klienta doprovázet další osoba jako doprovod, bude tato doprovázející osoba povinna uhradit 30 Kč za 1 jízdu. Každých dalších započatých 60 minut je zpoplatněno stejnou částkou. Pro osoby ZTP/P má doprovázející osoba tuto službu zdarma. 

Objednání služby

 • na telefonu +420 731 604 499 nejméně 48 hodin před plánovaným termínem. Telefonicky přes „dispečink“, který je v provozu každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin. Hovor je zpoplatněn běžným tarifem (T-Mobile).
 • Při objednávce zájemce uvede:
  jméno a příjmení, datum narození nebo údaj o držení průkazu ZTP nebo ZTP/P, bydliště
 • telefonní kontakt
 • den a hodinu a místo nástupu
 • cíl cesty
 • počet přepravovaných osob
 • zvláštní požadavky (přeprava invalidního vozíku nebo živého zvířete)

Přepravní podmínky

Přepravní služba Taxík Maxík bude realizována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní den v časech od 7:30 do 15:30 hodin. Délka jedné jízdy, (přepravy) je stanovena na  60 minut, a to včetně případné čekací doby. Nástup na první jízdu může být uskutečněn z hlediska místa nástupu od 7:30 do 8:00. Poslední jízda (60 minutová) může být započata nejpozději v 14:30 hodin.

Smlouva o přepravě bude mezi poskytovatelem přepravní služby Taxík Maxík – Charitou České Budějovice a klientem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky klienta ze strany Charity České Budějovice. Přednost mají dříve došlé objednávky. Objednávky, které nebudou splňovat podmínky služby, budou odmítnuty.

Přeprava zvířete

Pokud cestující požaduje přepravu se zvířetem je povinen to nahlásit při objednání služby. Zvíře musí být přepravováno v nepropustné nádobě (kleci). V případě psů pouze s náhubkem, ne na sedadle vozidla. Asistenční a vodicí psy s předepsaným postrojem. 

Příklad: dobře vycvičený vodicí pes, spolehlivě vodící nevidomé po ulici.

Je zakázáno:

 • kouřit ve vozidle tabákové výrobky nebo elektronickou cigaretu (zákaz se vztahuje i na požití omamných a psychotropních látek a alkoholu)
 • vnášet do vozidla cokoliv, co by znečistilo či poškodilo vybavení vozidla nebo je zdraví nebezpečné.

Cestující je povinen řídit se po celou dobu využívání služby pokynů a příkazů pověřené osoby dopravce, směřující k zajištění bezpečnosti, kvalitě a plynulosti dopravy a cestujících.Přepravce si vyhrazuje právo vykázat z jízdy cestujícího při nedodržení výše zmíněných podmínek. Přepravce si vyhrazuje právo omezit jízdy určitého klienta, případně ho z této služby úplně vyloučit.

Taxík Maxík je společný projekt Nadace Charty 77 – Konta Bariéry a lékáren Dr.Max. Projekt je podpořen z rozpočtu statutárního města České Budějovice. 

logo_cb_cmyksensenkonto bariérymax or