DOMINO - Služba pro lidi s duševním onemocněním

DOMINO je přátelským prostorem pro osoby s duševním onemocněním, které se se svým onemocněním dlouhodobě léčí. Poskytuje prostor pro sdílení starostí, pomáhá řešit problémy v sociální oblasti a nabízí řadu terapeutických aktivit, které si kladou za cíl přispět ke zlepšení duševního zdraví uživatelů. Nikdo zde není hodnocen, ani odsuzován. Potřebujete-li pomoci anebo jen nechcete být doma sami, můžete se na nás s důvěrou obrátit. Služba je poskytována zdarma.

PO, ÚT, ČT           9:00 – 16:00 hod.
STŘEDA               9.00 – 16.00 hod. (aktivity mimo budovu Domina)
PÁ                         9.00 – 14.00 hod.

Kontaktujte nás:

adresa: Jizerská 281/4, 370 11 České Budějovice
telefon: +420 776 655 343
e-mail: domino@cbudejovice.charita.cz 

PROGRAM NA LEDEN 2023  PROGRAM NA ÚNOR 2023     kontaktní formulář

dílna_1

Příklad dobré praxe

Helena přišla do Domina v návaznosti na hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Ani přes léčbu nebyl její stav dobrý, byla velmi plačtivá, obtížně zvládala jakékoliv cestování a větší počet lidí. Byla po rozvodu a sama se starala o nezletilou dcerku. Právě kvůli ní chtěla bojovat a dělat vše pro to, aby se mohla vrátit ke všem svým činnostem a mít s dcerkou harmonický vztah. Helena pobírá invalidní důchod II. stupně, ale tyto peníze jí nestačily na pokrytí nákladů na chod domácnosti. Proto jsme společnými silami začali hledat zaměstnání. 

Projevila zájem o práci v naší keramické dílně, kde se projevila jako velmi nadaná a talentovaná. Postupně získávala na jistotě a sebevědomí, práce s hlínou jí poskytovala možnost odpoutat se od špatných myšlenek. Mohla si tak i vyzkoušet, jak je odolná, jak dlouho udrží pozornost a podle toho zaměřit svůj zájem při hledání zaměstnání. Helena. i díky zkušenostem a „zaučení“ v sociálně-terapeutické dílně našla práci na částečný úvazek v jiné keramické dílně, kde už za svoji práci dostává plat, který jí ve spojení s invalidním důchodem již vystačí pro všechny potřeby jak její, tak i její dospívající dcery. Její psychický stav se v rámci chronického onemocnění stabilizoval a dosáhla cíle, který si stanovila ve svém individuálním plánu. Je schopná zvládat běžný život ve společnosti a tak může Domino opustit.

 

Poslání a cíle služby

Posláním Domina je podporovat, udržovat a rozvíjet soběstačnost a samostatnost lidí s duševním onemocněním, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, uplatnit se na trhu práce a začlenit se do společnosti.

Cílem služby je uživatel, který:

 • je v co největším rozsahu schopen se plnohodnotně zapojit do běžného společenského života;
 • je samostatný a soběstačný s ohledem na své duševní onemocnění; (zvládá pracovní zapojení, sebeobsluhu, zvládá jednat s okolním sociálním prostředím);
 • je schopen smysluplně trávit svůj volný čas a podporuje tak svoji psychickou rovnováhu;
 • je orientovaný ve svých právech a povinnostech;
 • má stabilizované psychické zdraví, bez nutností dalších hospitalizací.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let s duševním onemocněním. Jedná se zejména o afektivní poruchy, úzkostné/neurotické poruchy, psychotické poruchy, poruchy spojené s užívání alkoholu a jiných psychoaktivních látek, poruchy osobnosti, poruchy spánku, poruchy způsobené poškozením mozku, lehká mentální retardace a lehké formy autismu.

Případná kombinace s dalším zdravotním postižením nebo onemocněním je možná jen v případě, že tato skutečnost nenarušuje řádné fungování služby.

Zásady poskytování sociální služby

Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním se řídí těmito zásadami:

 • Individuální přístup k uživateli — pracovníci přistupují ke každému uživateli služby a jeho aktuální životní situaci s vědomím jedinečnosti a neopakovatelnosti.
 • Respektování práv, přání a potřeb uživatele — každý uživatel je oprávněn rozhodovat o věcech týkajících se jeho osoby sám za sebe a o své vůli. Při poskytování služby jsou respektována přání a potřeby každého uživatele, nesmí být porušovány jeho práva.
 • Mlčenlivost — zaměstnanci zachovávají v tajnosti osobní údaje týkající se uživatelů.
 • Důvěra — zaměstnanci vytvářejí pro uživatele sociální služby prostředí přijetí, bezpečí, pomoci a opory, ve kterém se uživatel necítí ohrožen.
 • Rovný přístup k uživatelům — ke každému uživateli je přistupováno stejně, bez nerovného či rozdílného přístupu.
 • Bezplatnost služby — služba je poskytována bez finanční úhrady.
 • Odbornost — zaměstnanci poskytují službu na základě určitého stupně a obsahu vzdělání, které nadále prohlubují a rozšiřují.
 • Komunitní přístup — zaměstnanci se snaží při práci s uživatelem využít celou jeho podpůrnou sociální síť a spolupracovat s jednotlivými složkami (jiné NNO, rodina, odborní lékaři, …).
 • Přátelské prostředí — zaměstnanci Domina ke všem uživatelům zachovávají přátelský přístup, dodržují však hranice pracovník-uživatel!
 • Týmová spolupráce — zaměstnanci Domina spolu kooperují na všech aktivitách Domina.

Popis služby

Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – individuální a skupinová psychoterapie, krizová intervence, pracovní poradenství, kondiční cvičení, sportovní aktivity, trénování paměti, malování pro dobrou náladu, práce v keramické a textilní dílně,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - turistický klub, doprovody uživatelů na společenské akce, doprovody uživatelů do jiných sociálních služeb,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí – doprovody uživatelů na nákupy, doprovody uživatelů na úřady, sociálně-právní poradenství,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách – motivace a pomoc při navazování kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při nácviku sebeobsluhy, pomoc a podpora při nácviku přípravy stravy.

Fakultativní služby

 • Oprava oděvů – 20 – 200 Kč (dle rozsahu)
 • Praní prádla – 12 Kč 

Další doplňující informace

Každé úterní dopoledne je dle možností rozdělována potravinová výpomoc, kterou Dominu poskytuje Potravinová banka Jihočeského kraje.

Tuto pomoc zajišťujeme v roli zprostředkovatele – zboží je zaváženo dle možností Potravinové banky a ve složení, které má Potravinová banka k dispozici – tzn., že potravinovou výpomoc vydáváme v takovém množství a skladbě, v jakém nám bylo dáno k dispozici.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním (dále jen Domino) je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním. Při prvním kontaktu, který může probíhat osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím webových stránek Charity České Budějovice, je se zájemce o službu domluven termín schůzky, na které jsou zájemci předány informace o službě. Pracovník služby vede se zájemcem polořízený rozhovor, jehož účelem je zjistit, zda zájemce spadá do cílové skupiny, jaké má představy o službě a čeho by chtěl dosáhnout. Zaměstnanec předá zájemci dokument Informace o zpracování osobních údajů a seznámí zájemce se smlouvu a s podmínkami poskytování sociální služby, jejichž součástí jsou i Pravidla chování v Dominu.

Zaměstnanec následně předá zájemci k prostudování návrh smlouvy, leták služby s vizitkami a kontakty na vedoucí a sociální pracovnici a měsíční program, a domluví se se zájemcem na termínu schůzky k podpisu smlouvy. 

Jednání při podepisování smlouvy

Zaměstnanec si sjedná se zájemcem o službu schůzku, která probíhá v soukromí. Zaměstnanec dbá na to, aby zájemce o službu rozuměl obsahu a účelu smlouvy. Upozorní zájemce, že uzavření smlouvy ho zavazuje k dodržování podmínek stanovených ve smlouvě a současně ho upozorní, že může smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodů vypovědět. Zaměstnanec opětovně přečte zájemci smlouvu a vysvětlí mu všechny body písemné smlouvy. Zaměstnanec zkontroluje, zda se zájemce seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů. Zaměstnanec seznámí zájemce s dokumentem Souhlas s kontaktováním rodinného příslušníka/ blízké osoby/ ošetřujícího odborného lékaře v zájmu uživatele, vysvětlí jeho účel a předá ho zájemci k podpisu.

Domino má stanovenou adaptační lhůtu, která činí 3 měsíce od podpisu smlouvy. Účelem této lhůty je zjistit, zda služba uživateli vyhovuje, zda je Domino schopno uživateli poskytnout takovou službu, o kterou zájemce žádá, a zda zájemce plně spadá do cílové skupiny Domina.

Smlouvu vyjednává a podepisuje vedoucí Domina nebo sociální pracovník na straně jedné a zájemce o službu na straně druhé. Pokud má zájemce ustanoveného opatrovníka, smlouvu uzavírá opatrovník spolu se zájemcem. Písemná smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, kdy jednu dostává zájemce (pokud má zájemce stanoveného opatrovníka, smlouva je vyhotovena ve 3 kopiích a 1 kopii dostává opatrovník, přičemž zájemce i opatrovník jsou signatáři smlouvy) a druhá je založena do složky uživatele v Dominu. Podepsáním smlouvy o poskytnutí sociální služby se zájemce o službu stává uživatelem služby Domino. Smlouva o poskytování sociální služby je uzavřena písemnou formou.

Zaměstnanec společně se zájemcem o službu při podpisu smlouvy sjednává rozsah a průběh poskytování sociální služby, přičemž společně vytváří adaptační plán uživatele. Zaměstnanec zjišťuje pomocí otázek, proč chce zájemce využívat službu Domino, čeho by chtěl prostřednictvím služby dosáhnout, na čem chce pracovat, v čem potřebuje podpořit apod. Tento adaptační plán je začátkem individuálního plánování s uživatelem.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Služba je poskytována zdarma.

Základní činnosti jsou zajištěny v rozsahu těchto úkonů:

 • Základní sociální poradenství: 0 Kč
 • Sociálně terapeutické činnosti: 0 Kč
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 0 Kč
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 0 Kč

Fakultativní činnosti jsou zajištěny v rozsahu těchto úkonů:

 • Oprava oděvů: 20 - 200 Kč (dle rozsahu)
 • Praní prádla: 12 Kč

Ukončení poskytování služby

Uživatel má právo ukončit využívání služby kdykoliv a to ústně, telefonicky či písemně i bez udání důvodu. O ukončení služby je veden písemný a elektronický záznam. Výpověď nabývá platnosti ihned.

Poskytovatel může ukončit poskytování služby z těchto důvodů:

 1. uplynutí lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena,
 2. smrt uživatele,
 3. dohodou poskytovatele a uživatele,
 4. uživatel naplnil stanovený cíl uvedený v individuálním plánu a nepotřebuje pracovat na dalších cílech,
 5. poskytovatel nemá s uživatelem více jak 1 rok žádný kontakt, uživatel službu nevyužívá,
 6. uživatel opakovaně porušuje pravidla poskytovatele, za takové porušení se považuje:
 • druhé vyloučení na 1 měsíc (v časovém horizontu 6 po sobě jdoucích měsíců) z důvodu slovního a písemného napadení zaměstnance a ostatních uživatelů,
 • fyzické napadení zaměstnance a ostatních uživatelů,
 • zvláště hrubé slovní nebo písemné napadení uživatele nebo zaměstnanců,
 • krádež.

Výpověď ze strany poskytovatele nabývá platnosti po uplynutí výpovědní lhůty, která činí 5 dní od data doručení uživateli. 

V případě, že uživateli není možné výpověď doručit osobně, ani na žádnou doručovací adresu, považuje se výpověď za doručenou 10. dnem po dni, v němž vznikl důvod pro podání výpovědi.

   REGISTR POSKYTOVATELŮ SOC.SLUŽEB

Kde nás najdete: Jizerská 281/4, 370 11 České Budějovice
mapa Domino

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice

MM     jihocesky kraj-barevne

Mgr. Denisa Kroupová

vedoucí služby DOMINO, sociální pracovnice

Veronika Kotilová

pracovník v sociálních službách, koordinátorka keramické dílny

Erika Molzerová

pracovník v sociálních službách, koordinátorka textilní dílny