Služba pro lidi bez domova - Terénní program

Poskytujeme pomoc osobám bez domova a osobám v krizové životní situaci. Pomáháme lidem z ulice zajistit jim jejich základní životní potřeby a umožnit jim vrátit se zpět do normálního života. Terénní program je poskytován na území města České Budějovice (centrum, okrajové části města) a ve Správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice. Služba je poskytována zdarma.

Provozní doba
PO–PÁ    7:00–16:00 hodin 
Kancelář vedoucí služby a sociálních pracovnic
od 7:30 do 9:00 hod. od pondělí do pátku, středa od 7:30 do 10:00 hodin.

Kontaktujte nás:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 731 604 457
e-mail: teren@cbudejovice.charita.cz

kontaktní formulář

tp

Příklad dobré praxe

Pan Miroslav je uživatelem Terénního programu již několik let. Je to muž středního věku. První kontakt s ním byl navázán když byl prvních pár dní na ulici – přišel totiž o práci i o bydlení a neměl žádné úspory, aby si sehnal jiné bydlení. V té době se ještě bránil využívání služeb jako K - centra nebo azylového domu pro muže...

Pracovnice Terénního programu mu tedy poskytovala prostřednictvím služby potravinovou, materiální a hygienickou výpomoc a při každém kontaktu ho motivovala k využívání dalších služeb (K - centrum, Dům sv. Pavla), které během prvních 3 měsíců opravdu začal využívat. Pan Miroslav se snažil přivydělávat na různých brigádách a odmítal podání žádosti o dávky hmotné nouze. Avšak několikrát byl hospitalizovaný na delší dobu, a tak se z nemocnice vždy vracel zpátky na ulici – přespával obvykle pod mostem a opět odmítal využívat nabízené služby.

Po určité době se podařilo pracovnici Terénního programu s panem Miroslavem aktivně řešit evidenci na Úřadu práce a podat žádost o dávky hmotné nouze. Podání žádosti bylo o to složitější, že pan Miroslav neměl trvalé bydliště v Jižních Čechách. Nakonec byl uživatel i dostatečně namotivován k tomu, aby si našel zaměstnání i s ubytováním. Bohužel, po dobu zkušební doby mu zaměstnavatel nemohl ubytování poskytnout vzhledem k plné kapacitě ubytovny. Pan Miroslav tedy dojížděl 30 km do práce, která byla fyzicky náročná, a přitom přespával pod mostem. Přesto zvládl po celou zkušební dobu vydržet v zaměstnání a nyní je již ubytován na ubytovně zaměstnavatele. S pracovnicí Terénního programu je i nadále v kontaktu, pravidelně s ní řeší svou sociální situaci, je motivován k udržení zaměstnání a stávající sociální situace.

 

Poslání a cíle služby

Posláním sociální služby Terénní program je vyhledávat a podporovat osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou již sociálně vyloučeny, případně se nacházejí v krizové životní situaci. Terénní program působí preventivně, podporuje osoby dle cílové skupiny k aktivnímu řešení jejich životní situace a v případě rizikového způsobu života mírní jeho negativní důsledky.

Cílem je:

 • Uživatel, který umí navázat sociální vztahy s okolím (opětovné navázání vztahu s rodinou, přáteli).
 • Uživatel, který je schopný/umí sám či s podporou jednat ve svůj prospěch/ve svých záležitostech (př. uživatel, který je schopen sám či s podporou dojít k lékaři a řešit svůj zdravotní stav, má platné osobní doklady /OP, pas/, ví, kde si tyto doklady může vyřídit, má zmapovanou svou finanční situaci a řeší ji /soupis dluhů, sestavený splátkový kalendář atd.).
 • Uživatel, který má stabilizovanou životní situaci a nedochází k jejímu zhoršování (př. uživatel, který je evidovaný na ÚP, pravidelně dochází na schůzky a hledá si pracovní uplatnění, ví o možnostech dostupného bydlení /má informace o: AD, ubytovnách, sociálních bytech, podnájmech/, má přehled o své finanční situaci /výši dávek, hospodaření s penězi, soupis dluhů/, aktivně vyhledává nabídky pracovního uplatnění, aktivně řeší svou bytovou situaci atd.).

Cílová skupina

Osoby starší 18 let, které jsou sociálně vyloučené, nebo jsou sociálním vyloučením ohrožené

 • osoby bez domova nebo bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • etnické menšiny
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Zásady poskytování sociální služby

 • Respektování lidské důstojnosti – s uživatelem vždy jednáme s úctou a respektujeme jeho lidská práva.
 • Individuální přístup – přistupujeme ke každému uživateli a jeho aktuální životní situaci s respektem ke způsobu života, k osobnosti, možnostem a schopnostem.
 • Respektování člověka – respektujeme rozhodnutí uživatele, jeho způsob života a službu poskytujeme s ohledem na individuální přání uživatele, přičemž se ho snažíme motivovat, navrhovat vhodná řešení a podporujeme uživatele v samostatném rozhodování.
 • Mlčenlivost – dodržujeme ochranu osobních údajů a nemluvíme o záležitostech uživatelů na veřejnosti.
 • Důvěra - vytváříme pro uživatele sociální služby prostředí přijetí, bezpečí, pomoci a opory, ve kterém se uživatel necítí ohrožen.

Popis služby

Služba obsahuje tyto základní činnosti (podle § 40 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.):

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (informování o službách, které odpovídají potřebám cílových skupin, zprostředkování kontaktu s navazujícími sociálními službami, institucemi, úřady, organizacemi + podpora při kontaktování těchto institucí)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech – vyřizování občanských průkazů, rodných listů, dávek státní sociální podpory, důchodů – starobní, ID, pomoc s vyplňováním formulářů, doprovody na úřady a různé instituce, pomoc při hledání práce, bydlení – zprostředkování nabídek práce i bydlení, dluhové poradenství – řešení exekucí, splátkových kalendářů, komunikace se soudy, oddlužení – příprava formulářů, podání návrhu, komunikace se soudy a insolvenčním správcem, poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik, podpora při obnovení nebo upevnění kontaktu a vztahu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • základní sociální poradenství 

Fakultativní služby

 • dle možnosti služby poskytujeme také potravinovou, materiální a hygienickou výpomoc.
 • oddlužení

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Se zájemcem o službu jedná sociální pracovník TP nebo vedoucí služby.

Zájemce o službu je informován o nabídce, způsobu a podmínkách poskytování služby TP, dále o tom, jak mu může být služba nápomocná v jeho situaci. Zájemce dostane dostatek informací, aby se mohl sám rozhodnout, zda službu využije.

Pracovníci poskytují zájemci o službu informace srozumitelně, přizpůsobují se jeho intelektovým a komunikačním možnostem (tempo, myšlení, …). Vždy si zpětně ověřují, zda zájemce porozuměl smyslu, formě a cíli poskytované služby – využívají vhodné prostředky komunikace a přizpůsobují se individuálním potřebám zájemce. Zájemci je dán prostor na rozhodování, zda nabízenou službu využije – jsou mu předány letáky s kontakty, kam se může po svém rozhodnutí obrátit.

Pravidla pro jednání se zájemcem o službu

První kontakt se zájemcem o službu Terénní program (dále jen TP) může probíhat v kanceláři TP, kdekoli venku nebo u zájemce doma. Schůzka může být náhodná, případně předem domluvená (telefon, e-mail, osobně). Trvá-li zájemce na prvním setkání u něj doma, jsou tomuto jednání z bezpečnostních důvodů přítomni dva zaměstnanci. Zájemce o službu si s sebou může přivést doprovod.

Od zájemce jsou na první schůzce zjišťovány informace o tom, zda spadá do cílové skupiny, pracovník TP zjišťuje požadavky, očekávání, potřeby a osobní cíle zájemce (zda jsou v souladu s poskytovanou sociální službou), jakou potřebuje pomoc a podporu a zda již někdy svoji situaci řešil s nějakou institucí.

Zájemci jsou na první schůzce sděleny všechny důležité informace o sociální službě TP srozumitelně a s ohledem na jeho komunikační a intelektové schopnosti.

 • Pracovník TP představí sebe i službu, tj. způsob poskytování sociální služby, poslání služby, rozsah cílové skupiny a cíle služby (blíže viz standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociální služby TP).
 • Možnému zájemci o službu pracovník TP dále sděluje zásady poskytování služby – nízkoprahovost, individuální přístup, respektování práv, přání a potřeb, dále také anonymita, mlčenlivost, bezplatnost, ...
 • Pracovník TP informuje zájemce o shromažďování a zpracovávání osobních a citlivých údajů.
 • Pracovník TP zájemce informuje, že každý kontakt je zaznamenán v databázi služby.
 • Pracovník TP seznámí zájemce s tím, co je individuální plánování a jak probíhá (blíže viz standard č. 5 Individuální plánování průběhu sociální služby).
 • Pracovník TP seznámí zájemce s možností podání stížnosti na průběh poskytování služby a s postupem, jak stížnost podat (blíže viz standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby).
 • Pracovník TP seznámí zájemce s pravidly pro ukončení poskytování sociální služby TP.
 • Dále pracovník TP informuje zájemce o službu (dle cílové skupiny) o možnosti využít další sociální služby, které provozuje Charita České Budějovice a Diecézní charita (Dům sv. Pavla, Poradna Eva – občanská poradna, Poradna pro cizince a migranty, ...).

Uzavření ústní smlouvy se zájemcem

V Terénním programu se uzavírá ústní smlouva o využívání služby TP. Smlouva se zpravidla uzavírá při prvním kontaktu, když se pracovník se zájemcem dohodnou na nějakém cíli nebo dalším společném postupu a plánuje se tak průběh služby. Ústní smlouva se uzavírá mezi Charitou České Budějovice, konkrétně mezi pracovníkem Terénního programu a zájemcem o službu. Nejprve jsou zájemci vysvětleny všechny body smlouvy a to tak, aby porozuměl obsahu a účelu. Pracovník se přizpůsobuje jeho intelektovým a komunikačním schopnostem (tempo řeči, myšlení atd.), používá vhodná slova a prostředky komunikace přizpůsobuje individuálním potřebám zájemce. Pracovník si zpětně ověřuje, zda zájemce porozuměl smyslu sdělovaného. Také jsou zájemci představeny činnosti, které Terénní program poskytuje. V případě, že by zájemce nechtěl uvádět své jméno, je možné uzavřít smlouvu anonymně nebo pod přezdívkou. Zájemce je také informován o shromažďování a zpracování jeho osobních a citlivých údajů, a také o tom, že veškeré kontakty jsou zapisovány do databáze, do kterých může na požádání nahlédnout.

Smlouva obsahuje

 • Smluvní strany - mezi kým je ústní smlouva uzavřena – tzn. mezi uživatelem a CH ČB, respektive pracovníkem Terénního programu.
 • Datum, kdy byla ústní smlouva uzavřena a datum platnosti smlouvy – smlouva je uzavřena dnem, kdy se na uzavření smlouvy sociální pracovník s uživatelem dohodnou (zájemce se stává uživatelem služby). Platnost smlouvy trvá po dobu, dokud není ukončena (ze strany uživatele nebo ze strany poskytovatele služby).
 • Druh poskytované služby – jedná se o službu Terénní program, která je poskytovaná v přirozeném prostředí uživatele, pracovníci TP dochází za uživatelem do terénu (na ulici, popř. do jeho obydlí), kde s ním řeší jeho aktuální situaci. TP je nízkoprahová sociální služba, může být poskytována anonymně a je poskytována bezplatně.
 • Rozsah poskytované služby – jedná se o činnosti, které TP poskytuje, tedy o zprostředkování kontaktu se společenským prostředním (pomoc uživateli, aby uměl navázat sociální kontakty s okolím – opětovné navázání kontaktu s rodinou, přáteli), dále TP poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovody k lékaři, pomoc při jednání s úřady, pomoc při hledání bydlení, práce, při řešení dluhové problematiky, zprostředkování kontaktu na další organizace). TP poskytuje také základní sociální poradenství, pracovníci se snaží o to, aby nedocházelo ke zhoršování uživatelovi životní situace (uživatel je evidovaný na ÚP, hledá si pracovní uplatnění, ví o možnostech dostupného bydlení apod.). TP poskytuje potravinovou a materiální výpomoc (hygiena, oblečení). TP má k dispozici zdravotní materiál, který uživateli v případě nutnosti ošetření poskytne.
 • Místo a čas poskytování služby – služba je poskytovaná na území města České Budějovice a v SO ORP České Budějovice. Pracovníci TP poskytují služby uživatelům v jejich přirozeném prostředí, v čase od 7:00 do 16:00 hodin. Uživatelé mohou pracovníky TP kontaktovat také v kanceláři TP, která se nachází na adrese Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice, 2. patro, kancelář č. 224, a to každý všední den od 7:30 do 9:00 hodin, ve středu od 7:30 – 10:00 hodin, dále po předchozí domluvě i v jiném čase.
 • Výpovědní důvody a výpovědní lhůty – služba může být ukončena ze strany uživatele (uživatel již nechce nebo nepotřebuje využívat služby TP, může ukončit smlouvu bez udání důvodů, ale tuto skutečnost by měl oznámit pracovníkovi TP) i ze strany poskytovatele (naplnění IP plánu uživatele, opakované nedodržování a porušování pravidel slušného chování).

Finanční spoluúčast uživatele na službě

 Služba Terénní programu je poskytována bezplatně.

Ukončení poskytování služby

Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv, TP jen za podmínek předem stanovených. Už při uzavírání smlouvy je uživatel o tomto informován. 

TP může rozvázat smlouvu o spolupráci s uživatelem z těchto důvodů:

 • opakované nedodržování a porušování pravidel slušného chování (3x a dost)
 • opakované agresivní chování uživatele (3x a dost)
 • fyzické napadení zaměstnance

K ukončení poskytování služby dále dochází v těchto případech:

 • došlo ke splnění cíle uživatele v Individuálním plánu a uživatel sám již TP využívat nechce
 • úmrtí uživatele
 • poskytovatel není schopen službu nadále provozovat z důvodů finančních, provozních, odborných
 • dobrovolným rozhodnutím uživatele službu ukončit bez udání důvodu
 • z důvodu dlouhodobé neaktivity uživatele (1 rok)

Vnitřní pravidla pro ukončení poskytování služby

Poskytování sociální služby TP lze uživateli ukončit na 1 týden až 6 měsíců. Záleží na závažnosti, případně na individuálním zvážení daného případu. Zpravidla však může sociální pracovník TP ukončit uživateli poskytování služby na 1 týden, vedoucí TP může uživateli ukončit poskytování služby až na 1 měsíc, ukončení služby nad tento rámec musí vždy schválit ředitel organizace.

Postup při ukončení poskytování sociální služby ze strany pracovníka:

 • pracovník TP se při prvním porušení snaží s uživatelem o situaci promluvit, upozorní ho na nevhodné chování a na možnost ukončení poskytovaní sociální služby
 • při trvajících důvodech pracovník TP informuje uživatele o ukončení poskytování TP na 1 týden až 6 měsíců
 • pracovník TP vždy o takových situacích informuje vedoucího TP, který předává tuto informaci také řediteli organizace a vše musí být zapsáno do karty uživatele v databázi
 • při řešení těchto situací má pracovník TP i uživatel možnost přizvat si druhou osobu
 • tuto situaci poté řeší pracovníci v rámci porad týmu, revizí sociální práce, supervizí TP či v rámci individuální schůzky

Postup při ukončení poskytování sociální služby

 • Uživatel má možnost se kdykoli rozhodnout, bez udání důvodů, ukončit službu, měl by však toto oznámit (ústně či písemně) poskytovateli (pracovníkovi TP, který s ním ukončení provede). O skončení služby je poté veden záznam, který je uložen do složky uživatele. Tento záznam je uveden i do databáze.
 • Uživatel může kdykoli službu obnovit (vyjma zákonem stanovených podmínek pro odmítnutí zájemce o sociální službu, blíže viz standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu). V tomto případě uzavírá uživatel novou smlouvu. Jeho složka v databázi a složka v šanonu dle příslušné cílové skupiny je znovu aktualizována.

Poskytovatel může smlouvu ukončit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOC.SLUŽEB

Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice - budova Stavounionu, 2. patro

mapa Žižkova 12 orig

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice.

MM     jihocesky kraj-barevne

Kontaktujte nás:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 731 604 457
e-mail: teren@cbudejovice.charita.cz

Bc. Ingrid Dulawová

vedoucí Terénního programu pro osoby bez domova, sociální pracovnice

Lucie Vaňková

pracovník v sociálních službách

Mgr. Zuzana  Fraňková (Řimnáčová)

terénní sociální pracovnice, komunitní pracovnice

Roman  Kouba

pracovník v sociálních službách