Osobní asistence

Poskytujeme pomoc, podporu a péči v každodenních záležitostech života lidem, kteří v důsledku zdravotního postižení, omezení nebo věku potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Služba pomáhá uživateli k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného a společenského života. Osobní asistence je poskytována osobám již od tří let věku. Asistence zahrnuje: pomoc při hygieně, oblékání, přípravě a podání jídla, doprovody k lékaři, na procházky. Uživatelům služby pomáháme vyplňovat jejich volný čas (trénování paměti, četba, hraní společenských her). Služba je poskytována na delší časový úsek (na jednu a více hodin).

Služba je zpoplatněna.

Provozní doba

PO–NE:    6-22 hod., včetně svátků

Kancelář vedoucí služby a sociální pracovnice
PO–PÁ:    7:00–15:30 hod. (dle telefonické domluvy)

Kontaktujte nás:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 387 718 295, +420 731 604 411
e-mail: osobni.asistence@cbudejovice.charita.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

OA

Příklad dobré praxe

Paní Jitka bydlí sama v panelákovém bytě. Začátkemroku doma upadla, volala o pomoc a trvalo dlouhou dobu, než ji uslyšeli sousedé a zavolali Zdravotnickou záchrannou službu. Paní ležela v nemocnici asi měsíc se zlomenou nohou. Když se vrátila domů, nastěhovala se k ní na přechodnou dobu vnučka, aby se o ni postarala...

Paní Jitka byla ráda, že s ní vnučka bydlí a zvykla si, že ji pomáhá. Vnučka se však potřebovala starat i o svoji rodinu, proto se odstěhovala. Paní Jitka si na tuto situaci zpočátku těžko zvykala, a také se jí v myšlenkách stále vracelo, jak doma upadla a začala se doma bát. Z tohoto důvodu oslovila Osobní asistenci Charity České Budějovice. Protože po úraze paní špatně chodila, pouze za pomoci chodítka, nechtěla nejprve ani vstávat z postele. K paní Jitce jsme začali docházet 2x denně – ráno a večer. Nějakou dobu trvalo, než si paní na asistentky zvykla. I když je ráda viděla a ráda si s nimi povídala, tyto činnosti odmítala, přestože sama nezvládala osobní hygienu a procházky venku. Trvalo asi dva měsíce, než si asistentky získaly její důvěru. Díky tomu se postupně paní Jitce zlepšil její zdravotní a hlavně psychický stav. Nyní jsou jí asistentky nápomocné ve všech jejích potřebách – pomáhají paní s hygienou v koupelně, připravují jí snídani, povídají si. Paní ráda vzpomíná u rodinných fotografií, s asistentkami si čtou a probírají různé časopisy, a hlavně recepty v nich. Trénují chůzi po bytě pomocí chodítka a chodí i na krátké procházky. Paní Jitku začalo bavit i ranní procvičování nohy, která ji stále pobolívá.

Paní Jitka je díky osobní asistenci mnohem klidnější, cítí se opět ve svém bytě dobře a v bezpečí. Je ráda, že má společnost a nemusí být odkázána jen na pomoc rodiny.

Poslání a cíle služby

Posláním osobní asistence je poskytovat pomoc a podporu v každodenních záležitostech života lidem, kteří v důsledku zdravotního postižení, omezení nebo věku potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Služba pomáhá uživateli k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného a společenského života.

Hlavním cílem osobní asistence je pomoci uživateli v činnostech, které nezvládne sám, aby mohl zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí. Dále snaha, aby se uživatel při poskytování služby aktivně zapojil a využil svých zachovaných tělesných a duševních schopností.

Cílová skupina

Osobní asistence je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Do cílové skupiny osobní asistence spadají:

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s duševním onemocněním
 • senioři

Zásady poskytování sociální služby

 • Láskyplné jednání a úcta ke člověku
 • Umožnit žít v přirozeném domácím prostředí
 • Respektovat lidskou důstojnost a soukromí, lidská práva a etický kodex
 • Respektovat svobodnou vůli, individuální potřeby a přání uživatele
 • Zachovávat diskrétnost
 • Partnerský přístup
 • Komplexnost služeb

Popis služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC

Pomoc při zajišťování stravy

 • Pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • Nákupy a běžné pochůzky

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob
 • Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Fakultativní (doplňkové) služby

 • Dohled nad dítětem či dospělým
 • Doprava uživatele autem OA po Českých Budějovicích
 • Doprava uživatele autem OA mimo České Budějovice

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Zájemce o službu má možnost kontaktovat středisko Osobní asistence:
- telefonicky
- e-mailem
- osobní návštěvou
- prostřednictvím webových stránek Charity České Budějovice

Se zájemcem o službu jedná sociální pracovnice OA. Při prvním kontaktu zjišťuje pověřený pracovník od zájemce o službu, co pro něj můžeme udělat, s čím by potřeboval poradit nebo pomoci a jaká jsou jeho očekávání. Dále zjišťujeme, zda spadá do naší cílové skupiny, jeho jméno a příjmení, adresu, telefonní kontakt a požadavky. Zájemci o službu pověřený pracovník sděluje převážně tyto informace:

- místní a časovou dostupnost služby, kapacitní možnosti,
- postup, jak se zájemce o službu stane uživatelem, o nutnosti podepsat Smlouvu o poskytnutí služby OA před zahájením služby,
- jak OA funguje,
- ceník a přehled úkonů, které služba poskytuje.

Pověřený pracovník dbá na to, aby bylo jednání vedeno v tempu vyhovujícím zájemci o službu. Nepoužívá odborné či nesrozumitelné termíny, sleduje, zda zájemce rozumí a chápe, o čem se hovoří a dává mu dostatečný prostor k vyjádření jeho potřeb a stanovisek.

Osobní schůzka se zájemcem o službu je zcela nezbytná před uzavřením smlouvy o poskytování služby. Měla by proběhnout v domácnosti zájemce. Je-li zájemce o službu omezen ve své svéprávnosti, jedná za něj opatrovník do té míry, do jaké to vyžaduje jeho omezení. Jednání se mohou účastnit další osoby ze strany zájemce (rodinní příslušníci, přátelé). Součástí jednání se zájemcem o službu může být i poskytnutí základního sociálního poradenství.

Zájemce o službu může být odmítnut pokud:

- požaduje služby, které OA neposkytuje
- nepatří do cílové skupiny OA
- je naplněna kapacita OA
- jedná se o žadatele, jemuž poskytovatel vypověděl v předchozích šestí měsících smlouvu z důvodů porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Pokud se zájemce o službu rozhodne, že chce využívat službu OA, navštíví vedoucí služby OA spolu se sociální pracovnicí zájemce v jeho domácím prostředí. S každým uživatelem je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí osobní asistence. K vedení jednání a uzavírání Smlouvy je oprávněná sociální pracovnice. Smlouva je vždy uzavírána se zájemcem o službu osobně. Pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, probíhá společné jednání se zájemcem o službu i s opatrovníkem a Smlouvu podepisuje opatrovník. Pokud je zájemcem o službu dítě, Smlouvu podepisuje zákonný zástupce.

Vedoucí služby OA a sociální pracovnice dbají na to, aby uživatel v maximální možné míře Smlouvě o poskytnutí osobní asistence rozuměl. Sociální pracovnice se zájemcem celou smlouvu projde a vysvětlí mu všechny její body. Ke Smlouvě o poskytnutí OA náleží Vnitřní pravidla pro poskytování osobní asistence. Pokud se uživatel rozhodne zapůjčit OA klíče od své domácnosti, podepíše též Souhlas o používání klíčů. Smlouva o poskytnutí OA je sepsána ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení si ponechává uživatel a druhé je založeno do karty uživatele na středisku OA.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Služba je hrazena uživatelem dle sjednaného rozsahu služby a platného ceníku Osobní asistence. 

Ukončení poskytování služby

Smlouva o poskytnutí osobní asistence zaniká v těchto případech:

 • - úmrtí uživatele,
 • - uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena,
 • - vypovězení smlouvy ze strany uživatele – uživatel může smlouvu kdykoli vypovědět
     telefonicky nebo písemně bez udání důvodu,
 • - vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele – pouze písemně, a to v případech uvedených
    ve Smlouvě o poskytnutí osobní asistence „Výpovědní důvody a výpovědní lhůty“.

Poskytování osobní asistence se ukončuje ke dni uvedeném v tiskopise Ukončení Smlouvy o poskytnutí osobní asistence. Tento tiskopis obsahuje rovněž důvody ukončení smlouvy.

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOC.SLUŽEB     

Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice - budova Stavounionu, 2. patro

mapa Žižkova 12 orig

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice

MM   jihocesky kraj-barevne

Kontaktujte nás:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 387 718 295, +420 731 604 411
e-mail: osobni.asistence@cbudejovice.charita.cz