Dům sv. Pavla – Nízkoprahové denní centrum

Služba Nízkoprahové denní centrum (NDC) je určena mužům a ženám bez přístřeší starším 18-ti let. Nehodnotíme, co si klient zaslouží, ale nabízíme pomoc těm, kteří to potřebují. Klienti zde mohou v důstojném prostředí využít zázemí pro osobní hygienu, kuchyňku a výdej teplé polévky zdarma (popřípadě poskytnutí dostupné potravinové pomoci), a zároveň zde mohou, při řešení své složité životní situace, vyhledat pomoc sociálního pracovníka. Služba je poskytována zdarma.

Provozní doba
PO - NE  8:00 - 16:00 hod.

Kontaktujte nás:

adresa: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 774 655 355, 387 315 388
e-mail: vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz 

59093798_856680361332163_6942214566923206656_n

Příklad dobré praxe

Jednoho víkendového zimního večera kontaktovala Nízkoprahové denní centrum Charity České Budějovice pracovnice nejmenovaného hotelu s dotazem, jak je možné pomoci mladíkovi na ulici. Prý je celý promrzlý, ale velmi slušný a rád by si nechal pomoci. Po telefonu jsme se domluvili, že pána nasměruje do služeb Domu sv. Pavla. V průběhu sociální práce s klientem, v rámci služby Nízkoprahové denní centrum, jsme s pánem pomalu rozplétali jeho životní příběh...

Klienti často bývají zpočátku nejistí a nedůvěřiví. Nicméně díky intenzivní a upřímné sociální práci se nám podařilo „prolomit ledy“ a důvěru mladého muže si získat. Zjistili jsme, že pán sice propadl na nějakou dobu alkoholu, ale nyní se této závislosti snaží sám zbavit a chce s tím pomoci. Jeho rodina se ho však v důsledku závislosti zřekla, a proto své rodiště opustil. Službu pán využíval cca 3 týdny a poté se sám rozhodl podstoupit odbornou léčbu. Před nástupem na léčbu ještě kontaktoval i svou rodinu a podařilo se mu navázat s rodinou opět dobré vztahy, a to mu pro léčbu dodalo potřebnou sílu.

Poslání a cíle služby

Posláním sociální služby je poskytnout osobám bez přístřeší starším 18-ti let možnost vysprchování se, získání čistého oblečení, uvaření jídla a využití základního sociálního poradenství, a tím docílit zlepšení aktuální životní situace těchto osob.

Cíle:

 • Uživatel, který využívá hygienické zázemí.
 • Uživatel, který využívá zázemí pro přípravu jídla.
 • Uživatel, který se orientuje ve své životní situaci, rozumí jí a řeší ji.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší starší 18 let, fyzicky soběstační, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o osoby bez přístřeší, tedy osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Zásady poskytování sociální služby

 • Nízkoprahovost – služba je přístupná pro kohokoliv z cílové skupiny. Zájemce o službu může přijít kdykoliv v čase určeném pro poskytování služby.
 • Bezplatnost – služba je v rozsahu základních služeb poskytována bezplatně.Respektování práv, potřeb a vlastní vůle uživatele - klient má právo se sám rozhodnout zda a jak často bude službu využívat, případně kdy spolupráci ukončí. Respektujeme individualitu, důstojnost a potřeby klientů bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci či náboženské a politické přesvědčení.
 • Anonymita – využití služby není vázáno na poskytnutí osobních údajů klienta.
 • Mlčenlivost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, tj. bez souhlasu klienta neposkytují údaje třetím osobám. Výjimkou je plnění oznamovací povinnosti dle příslušných právních předpisů.
 • Ochrana osobních údajů – probíhá dle platných právních norem GDPR.
 • Samostatnost a podpora – klient je vždy podporován v samostatnosti a soběstačnosti. To, co může klient služby během poskytování sociální služby zvládnout sám z vlastní iniciativy a vlastním přičiněním není děláno za něj. Preferuje se poskytování podpory.
 • Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splnili kvalifikační předpoklady a osobnostní předpoklady pro vykonávanou činnost. Pracovníci prohlubují svoji kvalifikaci dalším vzděláváním, účastí na supervizích, školeních apod. Je kladen důraz na sdílení informací a jednotný postup.
 • Týmová spolupráce – kvalita poskytované služby závisí nejen na pracovním výkonu jednotlivých pracovníků, ale významně se odvíjí od vzájemné spolupráce všech pracovníků. Důraz je kladen na vzájemnou komunikaci a podporu.
 • Provázanost s jinými sociálními službami a dalšími institucemi - pracovníci NDC poskytují informace či zprostředkovávají kontakty na další návazné služby dostupné v jiných zařízeních s ohledem na potřeby klienta.

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (základní sociální poradenství)

Doplňkové služby:

 • Prodej Nového Prostoru – klienti Domu sv. Pavla mají v rámci služby NDC možnost využít přivýdělek (pracovní rehabilitace) formou prodeje časopisu Nový Prostor. Tuto možnost zajišťujeme v roli zprostředkovatele a řídíme se podmínkami a pravidly organizace Nový prostor, zapsaný ústav.
  Více informací na telefonním čísle +420 731 604 456.
 • Bezdomovecké divadlo – klienti Domu sv. Pavla mají možnost stát se herci v Bezdomoveckém divadle a okusit tak, jaké je to stát na „prknech, která znamenají svět“. Naše divadlo se postupem let dostalo do povědomí lidí a klienti tak získali možnost vylepšit všeobecný pohled lidí na problematiku bezdomovectví.
 • Duševní podpora – v rámci všech služeb Domu sv. Pavla, tedy i v rámci NDC, mohou klienti využít duševní podpory, a to jak formou skupinových, tak i individuálních sezení.
 • Ošetřovna/poskytnutí nezbytné první pomoci  – pro klienty NDC bývá standardní lékařská péče často komplikovaná a nedostupná (absence praktického lékaře, neschopnost klienta dodržet termín objednání…) a tak mohou využít základního ošetření (ošetření otevřených ran, převazy) a nezbytné pomoci přímo v Domě sv. Pavla. Otevírací doba je upřesněna vždy měsíc dopředu (k dispozici na nástěnce NDC). Zpravidla se jedná o úterý (střídá se dopolední a odpolední čas) v rozsahu 2 hodin. 1x měsíčně bývá k dispozici i lékařka (není možné vydávat lékařské předpisy na léky a doporučení na vyšetření)
 • Přístup k PC / WIFI – klienti NDC mají možnost využít na denní místnosti volný přístup k PC. Všem klientům je volně dostupné Wi-Fi připojení.
 • Úložné skříňky – klienti zde mají možnost uložit si základní osobní potřeby (potraviny NE).
 • Možnost uložení si financí, dokladů do trezoru
 • Šatník – do šatníku je přijímáno oblečení a obuv od dárců a dále je poskytováno klientům. Oblečení je použité, ale čisté a neroztrhané. Klienti mohou službu využít PO –PÁ, ve vyhrazený čas. Každý klient může šatník využít pouze 1x týdně.

Fakultativní služby

 • Praní osobního prádla
 • Sušení osobního prádla 
 • Výdej základních potravin - čaj, káva a instantní polévka

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Informace sděluje kompetentní pracovník Domu sv. Pavla (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí Domu sv. Pavla). Informace jsou předávány jasně, srozumitelně a přiměřeně k předpokládaným možnostem zájemce sdělení porozumět.

Se zájemcem o službu navazuje první kontakt pracovník v sociálních službách. Ten seznámí uživatele s pravidly užívání služby NDC, s fakultativními a doplňkovými službami NDC, provede ho prostory NDC a nasměruje zájemce za sociálním pracovníkem, který s ním uzavře Ústní dohodu pro využívání služby.

Sociální pracovník zájemce seznámí s tím, jak bude vypadat průběh sociální služby, jaká jsou jeho práva a povinnosti, vysvětlí mu výpovědní podmínky a sdělí mu, jak si může případně stěžovat na kvalitu a průběh sociální služby.

Služba může být odmítnuta poskytovatelem pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Ukončení poskytování služby

Smluvní strany mohou vypovědět smlouvu z důvodů uvedených ve vnitřních pravidlech, výpovědní lhůta je okamžitá. 

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOC.SLUŽEB

Kde nás najdete: Riegrova 1910/32, 370 01 České Budějovice

mapa DsP final

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice.

MM     jihocesky kraj-barevne

Kontaktujte nás:

adresa: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 774 655 355, 387 315 388
e-mail: vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz 

Bc. Ivana  Korytová

Tel.: 774 655 355, 387 315 388
sociální pracovnice Domu sv. Pavla