Pečovatelská služba

Poskytujeme pomoc, podporu a péči ve vymezeném čase v přirozeném domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme dle jejich individuálních potřeb, možností a schopností. Těmto lidem pomáháme např. s hygienou, úklidem, při podávání stravy. Zajistíme nákupy, dopravu k lékaři, dovoz oběda. Služba je zpoplatněna.

Provozní doba
PO–PÁ                 6:30–20:00 hod.
Víkendy + svátky  6:30–18:00 hod.

Kancelář vedoucí služby a sociálních pracovnic
PO–PÁ                7:00–15:30 hod. (dle telefonické domluvy)

Kontaktujte nás:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 387 718 220, +420 731 604 510
e-mail: pecovatelka@cbudejovice.charita.cz

 

jídelníček                                                kontaktní formulář

pečovatelská služba

Příklad dobré praxe

Paní Pavla žije sama v malém bytě panelového domu. Z rodiny se stýká pouze s vnučkou, která je však časově velmi vytížená a hodně cestuje, není tedy v jejích možnostech zajistit pomoc v míře, které by paní Pavla potřebovala ...

Paní Pavla nebyla schopna dojít na nákup a uvařit si hlavní jídlo, tak vnučka oslovila a začala využívat pro babičku Pečovatelskou službu Charity České Budějovice. Pak přišlo zhoršení zdravíčka a dlouhý pobyt v nemocnici. Tam se její stav natolik zhoršil, že pracovnice nemocnice vyřídila paní Pavle pobyt v domově seniorů. Tady byla rok a nebyla zde šťastná, toužila po návratu domů a zhoršoval se jí psychický stav. V té době vnučka oslovila po předchozí zkušenosti znovu českobudějovickou Charitu s prosbou, zda bychom babičce mohli po návratu do domácího prostředí opět pomáhat s činnostmi, které sama nezvládne. Ve spolupráci s vnučkou jsme zajistili babičce bezpečné domácí prostředí a současně připravili potřebné kompenzační pomůcky, které jsou při fungování v domácnosti pro paní Pavlu nezbytné (chodítko, nástavec na WC, závěs nad postel…). V den příchodu domů měla již zajištěný oběd a nákup dle svého přání. Z našich služeb paní Pavla dále využívá běžný úklid a údržbu domácnosti a pomoc při úkonech osobní hygieny. Zároveň jsme vyřídili všechny potřebné papíry (žádost o navýšení příspěvku na péči a související dávky). Časem se paní Pavla doma aklimatizovala, zlepšil se jí psychický stav a vyslovila přání, že by chtěla s někým trávit volný čas – vyprávěním, procházkami, předčítáním. Sociální pracovnice tedy po domluvě zajistila charitní Osobní asistenci, která ji navštěvuje třikrát týdně a zajišťuje jí aktivní a smysluplné trávení společného času dle jejích představ. Paní Pavla je spokojená, protože může důstojně žít ve svém vlastním bytě, v prostředí, které zná celý život a cítí se v něm v bezpečí.

Poslání a cíle služby

Poskytujeme pomoc, podporu a péči ve vymezeném čase v přirozeném domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme dle jejich individuálních potřeb, možností a schopností. Těmto lidem pomáháme např. s hygienou, úklidem, při podávání stravy. Zajišťujeme nákupy, dopravu k lékaři, dovoz oběda.

Cílem je zajistit prostřednictvím činností Charitní pečovatelské služby (dále CHPS) podporu a péči v oblasti základních životních potřeb tak, aby uživatel mohl setrvat v domácím prostředí.

Cílová skupina

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tyto osoby nejsou schopny svou nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami.

Zásady poskytování sociální služby

 • Respektování lidské důstojnosti – s uživatelem vždy jednáme s úctou a respektujeme jeho lidská práva.
 • Individuální přístup – přistupujeme ke každému uživateli a jeho aktuální životní situaci s respektem ke způsobu života, k osobnosti, možnostem a schopnostem.
 • Respektování člověka – respektujeme rozhodnutí uživatele, jeho způsob života a službu poskytujeme s ohledem na individuální přání uživatele, přičemž se ho snažíme motivovat, navrhovat vhodná řešení a podporujeme uživatele v samostatném rozhodování.
 • Mlčenlivost – dodržujeme ochranu osobních údajů a nemluvíme o záležitostech uživatelů na veřejnosti.
 • Důvěra - vytváříme pro uživatele sociální služby prostředí přijetí, bezpečí, pomoci a opory, ve kterém se uživatel necítí ohrožen.

Popis služby

Služba obsahuje tyto základní činnosti (podle § 40 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.):

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

 • Jídelní lístek
 • Dohled nad dítětem či dospělým
 • Péče o domácí zvíře (např. krmení, venčení)
 • Doprava uživatele autem pečovatelské služby – po městě, mimo město

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

První kontakt se zájemcem o službu může probíhat osobně, telefonicky, nebo elektronicky. V případě, že potencionální zájemce, nebo kterákoliv osoba se zájmem o službu kontaktuje první pracovníka v sociálních službách, ten předá zájemci základní informace o službě a kontakt na sociální pracovnici, nebo na vedoucí CHPS, kteří jsou pověřeni jednáním se zájemcem. Při prvním kontaktu sociální pracovník ověřuje zejména zda: osoba spadá do cílové skupiny služby, zda má osoba domácnost v místě, kde je služba poskytována a zda požaduje poskytovat službu v provozní době služby. Pověřený pracovník mapuje potřeby a možnosti zájemce. Poskytne mu dostatečný prostor pro vyjádření. U každého zájemce o službu posuzujeme nepříznivou sociální situaci, a to zejména potřebu četnosti péče, její náročnost, osamělost zájemce, nemožnost zajištění péče rodinou, ztrátu schopnosti péče o svou osobu, nebo změnu sociální situace. Pokud má zájemce zájem o pokračování jednání, které má vést k uzavření smlouvy, je domluven termín osobní schůzky se zájemcem. Osobní schůzka se zájemcem je zcela nezbytná před uzavřením Smlouvy o poskytování Charitní pečovatelské služby.

Po vyjasnění očekávání zájemce a možností CHPS se na závěr osobní schůzky, dle naléhavosti, může přistoupit k sepsání Smlouvy o poskytování Charitní pečovatelské služby (viz SQSS č. 4)., a k sepsání Individuálního plánu (viz SQSS č. 5), nebo ideálně se společně domluví na další schůzce, kde dojde k sepsání smlouvy a Individuálního plánu. Smlouva musí být vždy písemná. Ta je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, kdy jeden dostává uživatel (pokud má uživatel stanoveného Zástupce, může být ještě jeden exemplář vyhotoven navíc) a druhý je založen do složky uživatele v kanceláři sociálních pracovnic a vedoucí CHPS. Podepsáním Smlouvy o poskytování pečovatelské služby se ze zájemce o službu stává uživatel CHPS.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnuté činnosti, a to dle platného ceníku poskytovatele. Ceník je předán uživateli při podpisu Smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje možnost jednostranně změnit cenu za poskytování služby. O změně ceníku je uživatel informován minimálně měsíc předem (písemně, nebo telefonicky).

Ukončení poskytování služby

Charitní pečovatelská služba se ukončuje na základě písemného Ukončení smlouvy o poskytování Charitní pečovatelské služby, které je sepsáno ve 2 vyhotoveních (originálech). Jedno vyhotovení je ponecháno uživateli, druhé si ponechá CHPS.

Pokud se služba CHPS ukončuje z důvodu úmrtí uživatele, nebo při nečerpání služby déle jak 6 měsíců, napíše sociální pracovnice pouze záznam do příslušného programu a v tištěné formě ho založí do složky uživatele.

Po ukončení jsou do Karty uživatele založeny:

 1.  všechny Individuální plány
 2. závěrečný zápis sociální pracovnice, v němž uvede důvod ukončení služby
 3.  Ukončení smlouvy o poskytování CHPS (je – li sepsané)
 4. Vyrovnání vzájemných závazků (vrácení klíčů – tzn. potvrzený Souhlas s používáním klíčů).

Poté je celá dokumentace zařazena do kartotéky, kde je dokumentace uživatelů, u kterých je služba ukončena. Osobní složky uživatelů jsou archivovány dle pravidel archivačního a skartačního řádu (viz Standard č. 6).

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOC.SLUŽEB        

Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice - budova Stavounionu, 2. patro

mapa Žižkova 12 orig

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice

MM     jihocesky kraj-barevne
       

Kontaktujte nás:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 387 718 220, +420 731 604 510
e-mail: pecovatelka@cbudejovice.charita.cz

Ing. Bc. Ivana Fenclová

vedoucí Charitní pečovatelské služby

Jitka Beníšková

Tel.: 387 718 211, 775 655 399
koordinátorka Charitní pečovatelské služby A

Renata Šupitarová

Tel.: 387 718 216, 731 604 194
koordinátorka Charitní pečovatelské služby B