Dům sv. Pavla – Azylový dům pro muže

Služba Azylový dům (AD) je určena mužům bez přístřeší a mužům v náročné životní situaci spojené se ztrátou domova, bydlení či přístřeší. Klientům starším 18-ti let nabízíme možnost přechodného ubytování a podporu. Vytvořením bezpečného prostředí, sociálním poradenstvím a aktivizačními činnostmi jim pomáháme získat dovednosti pro návrat do běžného života.

Provozní doba
Nepřetržitý provoz

Kapacita
25 lůžek

Cena za 1 noc činí 120 Kč nebo 140 Kč (dle typu ubytování)

Kontaktujte nás:

adresa: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 731 604 437, 387 315 388
e-mail: vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

IMG-20220614-WA0003

Příklad dobré praxe

Muž středního věku přišel do Domu sv. Pavla v říjnu až z druhého konce republiky. Přes pracovní agenturu měl v Českých Budějovicích domluvenou práci, ale nakonec se mu nepodařilo ji získat. Nejprve tedy začal využívat službu Noclehárna Městské charity České Budějovice, aby nemusel spát na ulici. Protože byl bez finančních prostředků, což mu v tu chvíli znemožňovalo jakýkoliv posun v jeho životní situaci, řešili jsme společně jeho evidenci na ÚP a podání žádosti o dávky, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi...

Do doby, než byly pánovi dávky přiznány, jsme využili možnosti projektu, díky kterému mohl být ubytovaný ve službě azylový dům okamžitě a díky jistému zázemí tak měl více sil začít si okamžitě hledat práci a ze své situace se vymanit.  Nakonec se mu opravdu podařilo zaměstnání najít, a to dokonce na hlavní pracovní poměr. Koncem roku pak z azylového domu odešel, protože si našel jiné bydlení a díky stabilnímu příjmu si mohl dovolit komerční bydlení uhradit. 

Poslání a cíle služby

Posláním sociální služby Azylový dům je poskytnout mužům bez přístřeší starším 18-ti let a mužům starším 18-ti let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, možnost ubytování a tím zajistit zázemí pro řešení/zlepšení jejich životní situace. 

Cíle:

 • Uživatel, který má kde bydlet
 • Uživatel, který se orientuje ve své životní situaci, rozumí jí a řeší jí
 • Uživatel, který využívá zázemí pro přípravu jídla
 • Uživatel, který využívá hygienické zázemí

Cílová skupina

Muži starší 18 let bez domova či bez přístřeší a muži starší 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a zaměstnání.

Zásady poskytování sociální služby

 • Respektování práv, potřeb a vlastní vůle uživatele - klient má právo se sám rozhodnout zda a jak často bude službu využívat, případně kdy spolupráci ukončí. Respektujeme individualitu, důstojnost a potřeby klientů bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci či náboženské a politické přesvědčení.
 • Mlčenlivost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, tj. bez souhlasu klienta neposkytují údaje třetím osobám. Výjimkou je plnění oznamovací povinnosti dle příslušných právních předpisů.
 • Ochrana osobních údajů – probíhá dle platných právních norem GDPR.
 • Samostatnost a podpora – klient je vždy podporován v samostatnosti a soběstačnosti. To, co může klient služby během poskytování sociální služby zvládnout sám z vlastní iniciativy a vlastním přičiněním není děláno za něj. Preferuje se poskytování podpory.
 • Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splnili kvalifikační předpoklady a osobnostní předpoklady pro vykonávanou činnost. Pracovníci prohlubují svoji kvalifikaci dalším vzděláváním, účastí na supervizích, školeních apod. Je kladen důraz na sdílení informací a jednotný postup.
 • Týmová spolupráce – kvalita poskytované služby závisí nejen na pracovním výkonu jednotlivých pracovníků, ale významně se odvíjí od vzájemné spolupráce všech pracovníků. Důraz je kladen na vzájemnou komunikaci a podporu.
 • Provázanost s jinými sociálními službami a dalšími institucemi – pracovníci poskytují informace či zprostředkovávají kontakty na další návazné služby dostupné v jiných zařízeních s ohledem na potřeby klienta.

Popis služby

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (základní sociální poradenství)

Doplňkové služby:

 • Prodej Nového Prostoru – klienti Domu sv. Pavla mají možnost využít přivýdělek (pracovní rehabilitace) formou prodeje časopisu Nový Prostor. Tuto možnost zajišťujeme v roli zprostředkovatele a řídíme se podmínkami a pravidly organizace Nový prostor, zapsaný ústav. Více informací na telefonním čísle 731 604 456
 • Bezdomovecké divadlo – klienti Domu sv. Pavla mají možnost stát se herci v Bezdomoveckém divadle a okusit tak, jaké je to stát na „prknech, která znamenají svět“. Naše divadlo se postupem let dostalo do povědomí lidí a klienti tak získali možnost vylepšit všeobecný pohled lidí na problematiku bezdomovectví.
 • Duševní podpora – klienti mohou využít duševní podpory, a to jak formou skupinových, tak i individuálních sezení.
 • Ošetřovna/poskytnutí nezbytné první pomoci - otevírací doba je upřesněna vždy měsíc dopředu (k dispozici na nástěnce AD). Zpravidla se jedná o úterý (střídá se dopolední a odpolední čas) v rozsahu 2 hodin. 1x měsíčně bývá k dispozici i lékařka (není možné vydávat lékařské předpisy na léky a doporučení na vyšetření). Klienti služby AD mají povinnost v době přítomnosti lékaře podstoupit vstupní prohlídku - pro velkou část klientů je problematické si sehnat potvrzení od lékaře před přijetím na AD a díky této možnosti potvrzení od lékaře před přijetím na Azylový dům nevyžadujeme)
 • Přístup k PC / WIFI – klienti AD mají možnost využít na kulturní místnosti volný přístup k PC. Všem klientům je volně dostupné Wi-Fi připojení.
 • Možnost uložení si financí, dokladů do trezoru
 • Šatník – do šatníku je přijímáno oblečení a obuv od dárců a dále je poskytováno klientům. Oblečení je použité, ale čisté a neroztrhané. Klienti mohou službu využít PO – PÁ, ve vyhrazený čas. Každý klient může šatník využít pouze 1x týdně.

Fakultativní služby

 • Sušení osobního prádla - 10Kč/jeden cyklus
 • Výdej základních potravin/pochutin (čaj, káva, čínská polévka) - dle aktuálního ceníku dostupného v DsP 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Informace sděluje kompetentní pracovník Domu sv. Pavla (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí Domu sv. Pavla). Informace jsou předávány jasně, srozumitelně a přiměřeně k předpokládaným možnostem zájemce sdělení porozumět.

První kontakt se zájemcem navazuje zpravidla pracovník v sociálních službách, který, po podání základních informací, odkazuje žadatele na sociálního pracovníka. Sociální pracovník probere se žadatelem jeho situaci a představy jejich řešení, a seznámí jej se všemi možnostmi služby Azylový dům.

Možnosti služby Azylový dům:

 • je určena mužům bez přístřeší starším 18-ti let a mužům starším 18-ti let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a zaměstnání,
 • poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • je poskytována nepřetržitě (24 hodin denně, i o víkendech a svátcích),
 • poskytuje ubytování na dobu nezbytně nutnou, zpravidla po dobu maximálně 1 roku,
 • je poskytována za úhradu – dle aktuálního ceníku
 • poskytuje pomoc při zajištění stravy (podmínky pro přípravu stravy – komplexně vybavená kuchyňka), elektrický vařič/sporák, potravinová výpomoc dle možností,
 • poskytuje podmínky pro osobní hygienu - umožnění celkové hygieny těla – sprcha /možnost poskytnutí mýdla/, WC, prádelnu (možnost i využití sušičky za úhradu 10,- Kč / cyklus), možnost zapůjčení žehličky,
 • v rámci zapojení se do společného soužití uživatelé prostory DsP uklízí (úklidy pokojů, rozpisy úklidů společných prostor), výměna ložního prádla (dle potřeby uživatele),
 • poskytuje podmínky pro zajištění úklidu (AD je vybaven vlastním vědrem, hadrem na podlahu, koštětem, košťátkem a lopatkou, prostředky pro úklid jsou vydávány na požádání),
 • poskytuje možnost využití kulturní místnosti s TV,
 • umožňuje zapojit se do pracovní terapie – prodej časopisu Nový Prostor,
 • umožňuje výuku základní obsluhy PC (hledání práce, sepsání životopisu…).

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Ukončení poskytování služby

Tato smlouva zaniká:

 • uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
 • smrtí Klienta
 • dohodou stran
 • naplněním stanoveného cíle Klienta, který je uveden v individuálním plánu
 • výpovědí smlouvy ze strany Klienta
 • výpovědí smlouvy ze strany Poskytovatele

Klient je oprávněn tuto smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpověď je účinná okamžikem doručení odpovědnému pracovníkovi poskytovatele.

Poskytovatel je tuto smlouvu oprávněn vypovědět z důvodu porušení ustanovení Vnitřních pravidel Domu sv. Pavla. Výpověď poskytovatele musí mít vždy písemnou formu a musí v ní být uveden konkrétní důvod pro podání výpovědi. Výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení klientovi. Výpověď je klientovi zásadně doručována osobně a pracovník poskytovatele je povinen klienta s obsahem výpovědi seznámit. V případě, že klientovi není možné výpověď doručit osobně, ani na žádnou doručovací adresu, považuje se výpověď za doručenou 10. dnem po dni, v němž vznikl důvod pro podání výpovědi.

V případě výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele nesmí Klient využít službu po dobu následujících 6 měsíců.

Poté je celá dokumentace zařazena do kartotéky, kde je dokumentace uživatelů, u kterých je služba ukončena. Osobní složky uživatelů jsou archivovány dle pravidel archivačního a skartačního řádu (viz Standard č. 6).

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOC.SLUŽEB

Kde nás najdete: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice

Výstřižek

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje (Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V) a Statutárního města České Budějovice. Dále z projektu Nejdřív střecha realizovaného Vojtěchem Sedláčkem a Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

MM     jihocesky kraj-barevnenejdřív střecha           Logo OPZ barevné

Bc. Martina Němcová

Tel.: 731 604 437, 387 315 388
sociální pracovnice Domu sv. Pavla