Poradna Eva – občanská poradna

 

Poradna Eva - občanská poradna nabízí radu, pomoc a otevřené přijetí osobám starším 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci (vztahy v rodině, finanční situace, komunikace s úřady, bytová situace, apod.), nebo jim taková situace hrozí.

Provozní doba - Pracoviště Charita České Budějovice
Adresa: Žižkova tř. 309/12, Č. Budějovice, 2. patro

Úterý 7:30 – 12:00
pouze pro objednané
12:30 – 17:00
pouze pro objednané
Středa 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Čtvrtek 7:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Pátek 7:30 – 12:00
pouze pro objednané
12:30 – 13:30
Provozní doba - Pracoviště v komunitním centru Máj:
Adresa: A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice (kancelář č. 1)
Pondělí 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Kontaktujte nás:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice, 2. patro
telefon: +420 731 402 833
e-mail: poradna@cbudejovice.charita.cz

kontaktní formulář

 

family-4937226_960_720

Příklad dobré praxe

 

 

Poslání a cíle služby
Posláním služby odborné sociální poradenství v Poradně Eva - občanské poradně je pomáhat všem, jejichž sociální a zdravotní stav je pro ně momentálně omezující, a kteří svou nepříznivou životní situaci vnímají jako neodkladnou a nemohou ji zvládnout vlastními silami. Služba klientům pomáhá lépe se orientovat v jejich právech i povinnostech při řešení různých životních situací, s cílem získat větší kontrolu nad vlastním životem.

 

Cílem služby je, aby uživatel:

 • porozuměl svým právům a povinnostem
 • lépe se orientoval ve své situaci, včetně jejích důsledků
 • získal přiměřenou podporu, srozumitelné informace a více dovedností pro aktivní řešení své situace
 • uměl lépe jednat se zaměstnavatelem, se zástupci úřadů a institucí
 • získal podporu při předškolní a školní přípravě svých dětí a pro jejich volnočasové aktivity
Cílová skupina
Poradna Eva - občanská poradna nabízí radu, pomoc a otevřené přijetí osobám starším 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci (vztahy v rodině, finanční situace, komunikace s úřady, bytová situace, apod.), nebo jim taková situace hrozí.
Zejména jde o:

 • osoby zadlužené
 • osoby dlouhodobě nezaměstnané
 • osoby ve složité rodinné situaci
 • osoby v krizi
 • osoby bez domova
 • rodiče samoživitele nebo rodiny s dětmi, které žijí v sociálně vyloučených komunitách
Zásady poskytování sociální služby
Principy služby:

 • s uživatelem rozvíjíme spolupracující vztah založený na vzájemné důvěře a emoční podpoře
 • uplatňujeme individuální přístup
 • podporujeme soběstačnost a aktivní přístup uživatele při zvládání jeho nepříznivé životní situace  
 • zachováváme důstojnost uživatele
 • zaručujeme nestrannost a bezplatnost
 • respektujeme právo uživatele na soukromí, anonymitu a diskrétnost
 • pomáháme bez jakékoliv formy diskriminace každému uživateli
Popis služby
Poskytované služby:

 • sociálně právní a právní poradenství
 • dluhové poradenství
 • asistence při vyjednávání s úřady a institucemi, v naléhavých případech doprovod k jednání
 • pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
 • zprostředkování dobrovolníka pro školní přípravu a volnočasové aktivity dětí uživatele služby
 • zprostředkování dalších navazujících odborných služeb
 • přímá pomoc (potravinová a materiální)
Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy
Způsob poskytování:

 • Služba je poskytována ambulantně v kancelářích Poradny Eva. Služby poskytujeme bezplatně.
 • Pokud si uživatel přeje, může zůstat v anonymitě.
 • Je možné kontaktovat nás osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Uzavírání smlouvy:

 • Smlouva je uzavírána ústně, se zájemcem o službu ji uzavírá sociální pracovník služby. Obsahuje označení smluvních stran, druh, rozsah, místo a čas poskytování sociální služby, informace o bezplatnosti sociální služby, výpovědní důvody a dobu platnosti smlouvy.
 • Za smlouvu je považováno seznámení uživatele s nabídkou služby a podmínkami jejího poskytování (informace poskytnuté sociálním pracovníkem) a rozhodnutí uživatele službu využít. Dále konkrétní dojednání o tom, jak bude spolupráce vypadat.
 • Pracovník poskytuje prostor uživateli, aby mohl sám definovat předmět smlouvy.
 • V rámci smlouvy je uživatel informován o způsobu poskytování služby, o tom, kdo bude jeho klíčový pracovník, o podmínkách pro poskytování služby a o způsobu zpracovávání osobních údajů.
 • Důkazem o uzavření ústní smlouvy a projednání všech jejích náležitostí je záznam v dokumentaci.
Finanční spoluúčast uživatele na službě
Služba je poskytovaná bezplatně
Ukončení poskytování služby
 • Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv, poradna jen za podmínek předem stanovených. Už při uzavírání smlouvy je uživatel o tomto informován. Poradna může rozvázat smlouvu o spolupráci s uživatelem, pokud uživatel neposkytuje dostatečnou součinnost, pokud se opakovaně dostaví pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, či se projevuje vůči pracovnicím nebo ostatním uživatelům služeb poradny agresivně.
 • K ukončení poskytování služby dále dochází, dojde-li k naplnění předem stanoveného cíle (uživatel si např. za pomoci poradny najde práci, ubytování apod.), uplynula-li sjednaná doba, v případě, že byl s uživatelem domluven časový harmonogram spolupráce, dobrovolným rozhodnutím uživatele službu ukončit bez udání důvodu

Registr poskytovatelů soc. služeb

Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice - budova Stavounionu (2. patro)

mapa Žižkova 12 orig

Poradnu Eva - občanskou poradnu spolufinancují:

Ministerstvo práce a sociálních věcí – MPSV RodinaJihočeský krajMěsto České Budějovice


Kontakt:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 Č. Budějovice (2. patro)
telefon: +420 731 402 833
e-mail: _hEkU.56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Pracovnice:

Bc. Věra Jakimová

Tel.: 731 402 833
vedoucí Poradny Eva, sociální pracovnicesociální pracovnice