GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Charita České Budějovice, IČ: 60072709, se sídlem Žižkova tř. 309/12, České Budějovice (dále také jen „správce“), zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem 8/1-05-715/1998 (dále také jen „správce“) tímto prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Charita České Budějovice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb.,
 • agenda související s poskytováním zdravotních služeb (Domácí zdravotní péče),
 • agenda související s poskytováním služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb.,
 • personalistická a účetní agenda,
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
 • pořádání dobročinných sbírek.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Charita České Budějovice se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností organizace ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti charity. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá organizace o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@cbudejovice.charita.cz nebo reditel@cbudejovice.charita.cz.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na správce (viz. odstavec „Pověřenec“)

Vašimi základními právy jsou:

 • právo být informován o zpracování svých osobních údajů dle čl. 13 a 14 Nařízení.
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, tj. zejména právo získat od správců potvrzení, zda správci zpracovávají osobní údaje subjektu údajů.
 • právo na opravu svých osobních údajů dle čl. 16 Nařízení.
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) dle čl. 17 Nařízení, které může subjekt údajů uplatnit zejména tehdy, pokud má za to, že správci zpracovávají osobní údaje protiprávně či že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení, které může subjekt údajů uplatnit zejména tehdy, pokud popírá přesnost osobních údajů.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.
 • právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu dle čl. 77 Nařízení, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 170 00, Česká republika.

  Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Zpracování osobních údajů pro jiné účely

Správce může osobní údaje zpracovávat i pro další účely. O takovém zpracování informuje subjekty údajů ve zvláštním dokumentu. Jedním z takových účelů je i poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi. O zpracování osobních údajů pro tento účel správce informuje ZDE.