Dům sv. Pavla – Noclehárna

Prostřednictvím služby Noclehárna poskytneme mužům bez domova starším 18-ti let možnost přespat v teplém, čistém a důstojném prostředí. Klienti mohou zároveň využít hygienické zázemí a kuchyňku. V rámci služby poskytujeme také základní informace o dalších sociálních službách (Nízkoprahové denní centrum, Azylový dům), které by klientům, v případě jejich zájmu, mohly pomoci při řešení nelehké životní situace.

Provozní doba

v zimním období od 17:30 -18:30 a 19:30 - 20:00 hod.
v letním období od 19:30 - 20:30 hod.

Kapacita - 20 lůžek
První noc ZDARMA
Každá následující noc za 50 Kč

Kontaktujte nás:

adresa: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 774 655 355, 387 315 388
e-mail: vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz 

59168473_632488897163281_6924251196920168448_n

Příklad dobré praxe

Pan Jindřich se náhle, po několika životních karambolech, ocitl "na ulici". Byl sám, zoufalý a nevěděl, co si má počít. Po několika nocích strávených pod širým nebem se venku seznámil s panem Petrem. Petr také neměl kde být, ale v době, kdy se seznámili již navštěvoval Dům sv. Pavla, kde přespával na Noclehárně. 

Pan Jindřich si tedy řekl, že to zkusí, a večer již místo na lavičce usínal v posteli. Získal tím nejen možnost důstojného přespání, ale zároveň možnost řešit se sociální pracovnicí svou  nelehkou situaci a společnými silami najít východisko a naději na lepší zítřky.

Poslání a cíle služby

Posláním sociální služby Noclehárna je poskytnout možnost mužům bez přístřeší, starším 18 let, přespání v čistém, vytopeném prostředí a dále využití hygienického zázemí, a tím podpořit zlepšení aktuální životní situace těchto mužů.

Cíle:

 • Klient, který je čistý.
 • Klient, který má kde přenocovat.
 • Klient, který se orientuje ve své životní situaci, rozumí jí a řeší jí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži bez přístřeší starší 18 let, fyzicky soběstační, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o osoby bez přístřeší, tedy osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Zásady poskytování sociální služby

 • Nízkoprahovost služba je přístupná pro kohokoliv z cílové skupiny v čase určeném pro příjem.
 • Respektování práv, potřeb a vlastní vůle uživatele - klient má právo se sám rozhodnout zda a jak často bude službu využívat, případně kdy spolupráci ukončí. Respektujeme individualitu, důstojnost a potřeby klientů bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci či náboženské a politické přesvědčení.
 • Anonymita – využití služby není vázáno na poskytnutí osobních údajů klienta.
 • Mlčenlivost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, tj. bez souhlasu klienta neposkytují údaje třetím osobám. Výjimkou je plnění oznamovací povinnosti dle příslušných právních předpisů.
 • Ochrana osobních údajů – probíhá dle platných právních norem GDPR.
 • Samostatnost a podpora – klient je vždy podporován v samostatnosti a soběstačnosti. To, co může klient služby během poskytování sociální služby zvládnout sám z vlastní iniciativy a vlastním přičiněním není děláno za něj. Preferujeme poskytování podpory.
 • Profesionalita – službu poskytují pracovníci, kteří splnili kvalifikační předpoklady a osobnostní předpoklady pro vykonávanou činnost. Pracovníci prohlubují svoji kvalifikaci dalším vzděláváním, účastí na supervizích, školeních apod.
 • Týmová spolupráce – kvalita poskytované služby závisí nejen na pracovním výkonu jednotlivých pracovníků, ale významně se odvíjí od vzájemné spolupráce všech pracovníků. Důraz je kladen na vzájemnou komunikaci a podporu. Je kladen důraz na sdílení informací a jednotný postup.
 • Provázanost s jinými sociálními službami a dalšími institucemi - pracovníci NL poskytují informace či zprostředkovávají kontakty na další návazné služby dostupné v jiných zařízeních s ohledem na potřeby klienta.

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  •  zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
  •  zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
 • poskytnutí přenocování:
  • přenocování,
  • úklid, výměna ložního prádla.

Doplňkové služby:

 • Bezdomovecké divadlo – klienti Domu sv. Pavla mají možnost stát se herci v Bezdomoveckém divadle a okusit tak, jaké je to stát na „prknech, která znamenají svět“. Naše divadlo se postupem let dostalo do povědomí lidí a klienti tak získali možnost vylepšit všeobecný pohled lidí na problematiku bezdomovectví.
 • Duševní podpora – v rámci všech služeb Domu sv. Pavla, tedy i v rámci NDC, mohou klienti využít duševní podpory, a to jak formou skupinových, tak i individuálních sezení.
 • Ošetřovna/poskytnutí nezbytné první pomoci  – pro klienty NDC bývá standardní lékařská péče často komplikovaná a nedostupná (absence praktického lékaře, neschopnost klienta dodržet termín objednání…) a tak mohou využít základního ošetření (ošetření otevřených ran, převazy) a nezbytné pomoci přímo v Domě sv. Pavla. Otevírací doba je upřesněna vždy měsíc dopředu (k dispozici na nástěnce NDC). Zpravidla se jedná o úterý (střídá se dopolední a odpolední čas) v rozsahu 2 hodin. 1x měsíčně bývá k dispozici i lékařka (není možné vydávat lékařské předpisy na léky a doporučení na vyšetření)
 • Přístup k PC / WIFI – klienti NDC mají možnost využít na denní místnosti volný přístup k PC. Všem klientům je volně dostupné Wi-Fi připojení.
 • Úložné skříňky – klienti zde mají možnost uložit si základní osobní potřeby (potraviny NE).
 • Možnost uložení si financí, dokladů do trezoru

Fakultativní služby

 • Praní osobního prádla
 • Sušení osobního prádla 
 • Výdej základních potravin - čaj, káva a instantní polévka
 • Šatník
 • Využití kuchyňky
 • Využití kulturní místnosti s TV 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Informace sděluje kompetentní pracovník Domu sv. Pavla (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí Domu sv. Pavla). Informace jsou předávány jasně, srozumitelně a přiměřeně k předpokládaným možnostem zájemce sdělení porozumět. Se zájemcem o službu navazuje první kontakt pracovník v sociálních službách. Ten seznámí uživatele s pravidly užívání služby NL, s fakultativními a doplňkovými službami NL, provede ho prostory NL a nasměruje zájemce za sociálním pracovníkem, který s ním uzavře Ústní dohodu pro využívání služby. Sociální pracovník zájemce seznámí s tím, jak bude vypadat průběh sociální služby, s maximální kapacitou služby, jaká jsou jeho práva a povinnosti, vysvětlí mu výpovědní podmínky a sdělí mu, jak si může případně stěžovat na kvalitu a průběh sociální služby. Uživatelé jsou seznámeni zároveň i s možností využití služby Nízkoprahové denní centrum, která je poskytována od pondělí do neděle, ve stejné budově, v čase 8:00 – 16:00. Večer si tedy mohou uživatelé zejména odpočinout a vyspat se (což je hlavním cílem služby Noclehárna) a svou životní situaci (např. hledání práce, podání různých žádostí…) pak mohou řešit přes den. Smlouva je uzavírána formou ústní dohody na dobu 3 měsíců. Po uplynutí smluvní doby má uživatel možnost si ústní dohodu obnovit.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Ukončení poskytování služby

Smluvní strany mohou vypovědět smlouvu z důvodů uvedených ve vnitřních pravidlech, výpovědní lhůta je okamžitá. 

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOC.SLUŽEB

Kde nás najdete: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice

mapa DsP final

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice.

MM     jihocesky kraj-barevne

Kontaktujte nás:

adresa: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 774 655 355, 387 315 388
e-mail: vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz 

Bc. Ivana  Korytová

Tel.: 774 655 355, 387 315 388
sociální pracovnice Domu sv. Pavla