Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež No.10

Tel.: 733 676 683, 733 676 682
náměstí Míru 10, Zliv, 373 44
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:

výlety

Cíle NZDM No.10

  • poskytnout cílové skupině bezpečný prostor pro setkávání a organizované trávení volného času
  • navázání a udržení kontaktu s cílovou skupinou; poskytování informací, odborné pomoci a podpory
  • vést uživatele služby k dodržování základních pravidel v zařízení, a tím pozitivně působit na jejich chování, které se může odrazit v běžném životě
  • vést děti a mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu a k přijetí důsledků svého rizikového chování
  • vytvářet podmínky pro seberealizaci uživatelů služby (volnočasové a svépomocné aktivity)
  • rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi