Aktivizační služba pro rodiny s dětmi SASANKA

 

Poskytujeme služby pro rodiny s dětmi (nebo jednotlivce mající dítě v péči), které se dostaly do krizové životní situace (ztráta zaměstnání, dluhová past, ohrožení ztrátou bydlení, partnerské problémy, rozvod, výchovné problémy dětí, odebrání dětí atd.). Pomáháme rodinám, aby si zachovaly nebo zajistily podmínky pro zdravý vývoj dětí. Služba je poskytována zdarma.

Provozní doba
PO,ST: 8:00 – 17:30 
ÚT,ČT: 7:30 – 16:30
PÁ: 7:30 – 16:00

Kontaktujte nás:

adresa: Skuherského 1418/70, 370 01 České Budějovice, Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 731 604 494
e-mail: sasanka@cbudejovice.charita.cz

kontaktní formulář

SASRD SASANKA akce s rodinami Loučení s létem

Příklad dobré praxe

Paní Jana vyhledala naši službu poté, co se rozhodla s dcerou odejít od partnera. Ten během korona krize přišel o zaměstnání a svou frustraci si vybíjel na své přítelkyni, psychicky i fyzicky. Paní Jana přišla do naší kanceláře ve špatném psychickém stavu, bydlela u svých rodičů v malém bytě a nevěděla, co má dělat. Potřebovala pomoci najít stabilní bydlení pro sebe a svou dceru, finanční zajištění, jelikož partner se odmítal smířit s tím, že ho opustila, a hlavně stabilizovat svůj psychický stav....

Po prvním kontaktu jsme paní Janu seznámili s možností žádat o městský byt od Správy domů, čerpání sociálních dávek na bydlení a přídavku na dítě od Úřadu práce. Doprovodili jsme ji do organizace, která pomáhá osobám ohroženým domácím násilím a poskytuje odbornou psychologickou pomoc. Ta pomohla klientce vyrovnat se s nelehkou situací po psychické stránce.

Na další schůzce jsme paní Janě pomohli s vyplněním formulářů na Úřad práce a s žádostí o městský byt. Paní Jana nám sdělila, že dochází na sezení, která jí velmi pomáhají ke zlepšení psychického stavu. Dalším krokem spolupráce bylo podat žádost o svěření dcery do její výhradní péče a o výživné.

Během dvou měsíců jsme s paní Janou udržovali kontakt a poskytovali ji sociální poradenství. Paní Jana sice získala dostupné bydlení od Správy domů, ale rozhodla se pro běžný podnájem, s kterým jí pomohla její známá. Z Úřadu práce jí byly přiznány přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. I když je stále na rodičovské dovolené, našla si práci na částečný úvazek, do které chodí, když je dcera v mateřské škole. Ve spolupráci s Orgánem sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD), zažádala o svěření dcery do výhradní péče a stanovení výše výživného. Paní Jana je velmi soběstačná a od naší služby potřebovala pouze prvotní impulz pro budování nového života s dcerou a pocit bezpečí. Kvůli psychické podpoře také nadále dochází jednou týdně na individuální sezení. Jsme velice rádi, že jsme rodině pomohli dostat se z těžké životní situace.

Poslání a cíle služby

Pomáhat rodinám s nezletilými dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách a v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území města České Budějovice, a tím přispívat k jejich sociálnímu začlenění.

Cílem je stabilizovaná rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.

Dílčí cíle jsou:

 • rodina, která zvládá výchovu svých dětí, je schopná zajistit vhodnou péči a zajistit tak všestranný rozvoj dětí
 • klient, který je schopen jednat na úřadech, školách atd.
 • klient, který aktivně řeší svoji dlouhodobě nepříznivou sociální situaci
 • rodina, která samostatně řeší obtížné životní situace.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let věku z Českých Budějovic, převážně žijících v sociálně vyloučených lokalitách nebo v lokalitách se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení. Jedná se o rodiny, u kterých je ohrožen vývoj dětí v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

Popis služby

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora v povinnostech souvisejících se zdravým vývojem dítěte, v rozvíjení pracovních návyků a v uplatnění na trhu práce)
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zapojení rodičů do aktivit, které souvisejí s vyplněním volného času dětí, doprovod při návštěvách školy, úřadů, kulturních akcí atd.)
 3. sociálně terapeutické činnosti (podpora rodičovských schopností a kompetencí vedoucí ke zdravému rozvoji rodinných vazeb) 
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

První kontakt může nastat buď ze strany samotného zájemce (sám kontaktuje pracovníky), nebo ze strany pracovníků na základě podnětu například ze školy, úřadu práce, orgánů sociálně právní ochrany dětí, nízkoprahových zařízeních, Správy domů s.r.o. apod. Pracovníci také sami oslovují potencionální zájemce o službu přímo v terénu.

Pracovník a zájemce o službu spolu udělají prvotní šetření (rodinná anamnéza, sociální anamnéza, finanční situace apod.)  Tato doba je individuální dle potřeb klientka. Pokud klient na první schůzce dojde s pracovníkem ke stanovení cílů, tak již není nutné, aby klient byl veden jako zájemce, ale je sním uzavřena smlouva a stanoví se IP. Pokud klient potřebuje více schůzek ke stanovení cílů, tak se doporučuje mít max. 3 schůzky, během kterých by měl pracovník s klientem dojít ke stanovení cílů. Pokud tomu tak není, tak je na vyhodnocení pracovníka, zdali klient chce aktivně řešit svoji situaci. Zájemci o službu se neposkytují potraviny dle metodiky Materiální a potravinová pomoc.

Všechny zjištěné informace a práci se zájemcem o službu a následně s uživatelem služby pracovník zaznamenává do elektronické evidence.

Klíčový pracovník uzavírá se zájemcem písemnou smlouvu o poskytování sociální služby. 
SASANKA_smlouva pro zájemce

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Služba je poskytována bezplatně.

Ukončení poskytování služby

Ze strany uživatele služby

 • Klient nejeví další zájem o poskytování služby (vyhýbá se kontaktu se službou, odmítá spolupracovat se službou, nedodržuje stanovené termíny či nastavené kroky spolupráce…) – podloženo výkony a záznamy v kartě klienta.
 • Klient sám odstoupí od smlouvy (dobrovolnost).
 • Úmrtím klienta/prohlášením za mrtvého.

Ze strany služby SASANKA

 • Zakázka je naplněna (shoda obou stran).
 • Uživatel aktivně neparticipuje na vyřešení problému/situace. 
 • Při dlouhodobých agresivních projevech vůči pracovníkům.
 • Při opakovaném jednání (2 a více) pod vlivem omamných látek.
 • Hrubé porušování pravidel SASRD. Jde o jednání, které je v rozporu s právními předpisy.
 • Zánik služby.

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOC.SLUŽEB

Kde nás najdete: Skuherského 1418/70, 370 01 České Budějovice

mapy vip orig.

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice

MM     jihocesky kraj-barevne

Kontaktujte nás:

adresa:
Skuherského 1418/70, 370 01 České Budějovice
telefon:
+420 731 604 494
e-mail:
sasanka@cbudejovice.charita.cz

Jitka Borovková, DiS.

vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P.  a služby SASANKA, sociální pracovnice

Pavel Kříž

pracovník v sociálních službách